زمان بندی

توسن-divider

افتتاحیه فستیوال اسب تهران 

زمان : 1397/12/04------ ساعت 10 صبح الی 14 عصر


پونی کلاب

- زمان : 1397/12/04 ------ استارت ساعت 15 عصر

- هزینه ثبت نام 1/000/000 ریال 

- هماهنگی : خانم شراره صحت زاده 09127036848


 شوی سیلمی ها و همایش سواره 

- زمان : 1397/12/04 ------ استارت ساعت 18 عصر

- هزینه ثبت نام 50/000/000 ریال 

- هماهنگی : آقای حسین گودرزی 09128455897

پرش اسب

زمان: 1397/12/05 ----- ساعت 10 صبح


تور مالکین

رده مسابقه: O1

ارتفاع موانع: 110 سانتی متر

جدول داوری: جدول A2 


تور کوچک

رده مسابقه: C1

ارتفاع موانع: 125 سانتی متر

جدول داوری: دو بخشی مخصوص

 

تور متوسط

رده مسابقه: C

ارتفاع موانع: 130 سانتی متر

جدول داوری: جدول A2 


تور بزرگ

رده مسابقه: B1

ارتفاع موانع: 135 سانتی متر

جدول داوری: دو بخشی مخصوصمبلغ ثبت نام مطابق با بخشنامه صادره فدراسیون سوارکاری

هماهنگی: آقای شاهرخ مقدم 09121790119

پرش اسب

زمان: 1397/12/06 ----- ساعت 10 صبح


تور مالکین

رده مسابقه: O2

ارتفاع موانع: 120 سانتی متر

جدول داوری: دو بخشی مخصوص 


تور کوچک

رده مسابقه: C

ارتفاع موانع: 130 سانتی متر

جدول داوری: دشواری تدریجی

 

تور متوسط

رده مسابقه: B1

ارتفاع موانع: 135 سانتی متر

جدول داوری: دو بخشی مخصوص 


تور بزرگ

رده مسابقه: B

ارتفاع موانع: 140 سانتی متر

جدول داوری: جدول A2


مبلغ ثبت نام مطابق با بخشنامه صادره فدراسیون سوارکاری

هماهنگی: آقای شاهرخ مقدم 09121790119

پرش اسب

زمان: 1397/12/07 ----- ساعت 10 صبح


تور مالکین

رده مسابقه: B نونهالان

ارتفاع موانع: 110 سانتی متر

جدول داوری: با یک باراژ 


تور کوچک

رده مسابقه: B نوجوانان

ارتفاع موانع: 120 سانتی متر

جدول داوری: با یک باراژ

 

تور متوسط

رده مسابقه: B جوانان

ارتفاع موانع: 130 سانتی متر

جدول داوری: با یک باراژ 


تور بزرگ

رده مسابقه: اسب های جوان 5 و 6 ساله

ارتفاع موانع: 115 سانتی متر

جدول داوری: باراژ همزمان


مبلغ ثبت نام مطابق با بخشنامه صادره فدراسیون سوارکاری

هماهنگی: آقای شاهرخ مقدم 09121790119

جشواره زیبایی اسب عرب

زمان : 1397/12/08 ------ استارت ساعت 10 صبح

هزینه ثبت نام : 10/000/000 ریال (کره های آیندگان و یکسال 6/000/000 ریال)

مجری : آقای علی تحویلداران 09122544828


بخش اول ----- ساعت آغاز 10 صبح

رقابت کره مادیانهای یکساله 

رقابت کره نریانهای یکساله 

فینال مادیانهای خردسال 

فینال نریانهای خردسال

انتخاب بهترین اسب خردسال از بین قهرمانان فینالهای خردسال


بخش دوم ----- ساعت آغاز 15 عصر

رقابت کره مادیانهای دو و سه ساله 

رقابت کره نریانهای دو و سه ساله 

فینال مادیانهای جوان

فینال نریانهای جوان

انتخاب بهترین اسب خردسال از بین قهرمانان فینالهای خردسالمسئول هماهنگی: آقای علی تحویلداران 09122544828

جشواره زیبایی اسب عرب

زمان 1397/12/9 ---- استارت ساعت 10 صبح

هزینه ثبت نام : 10/000/000 ریال (کره های آیندگان و یکساله 6/000/000 ریال)

مجری : علی تحویلداران 09122544828 


بخش اول– ساعت آغاز 10 صبح

 رقابت کره مادیانهای آیندگان  

  رقابت کره نریانهای آیندگان  

انتخاب بهترین کره آیندگان از بین قهرمانان  کلاسهای نریان و مادیان

 رقابت مادیانهای بزرگسال 

  رقابت نریانهای بزرگسال


بخش دوم– ساعت آغاز 15 عصر

فینال مادیانهای بزرگسال

فینال نریانهای بزرگسال

انتخاب بهترین اسب بزرگسال از بین قهرمانان فینالهای بزرگسال

انتخاب بهترین اسب بزرگسال  تولید داخلی 

انتخاب BEST IN SHOW از بین برگزیدگان بهترین اسب

انتخاب بهترین هندلر بر مبنای ارتباط با اسب ، نحوه نمایش ، اخلاق، پوشش ظاهری با توجه به آرا داوران و تیم دی سی ها 

معرفی باشگاه برتر با توجه به مجموع نتایج اکتسابی اسبهای ثبت نامی


مسئول هماهنگی: آقای علی تحویلداران 09122544828

فینال پرش

زمان: 1397/12/10 ----- ساعت 10 صبح


تور مالکین

رده مسابقه: O3

ارتفاع موانع: 125 سانتی متر

جدول داوری: با یک باراژ 


تور کوچک

رده مسابقه: B1

ارتفاع موانع: 135 سانتی متر

جدول داوری: با یک باراژ

 

تور متوسط

رده مسابقه: B

ارتفاع موانع: 140 سانتی متر

جدول داوری: با یک باراژ 


تور بزرگ

رده مسابقه: A1

ارتفاع موانع: 145 سانتی متر

جدول داوری: با یک باراژ 


مبلغ ثبت نام مطابق با بخشنامه صادره فدراسیون سوارکاری

هماهنگی: آقای شاهرخ مقدم 09121790119

شوی سواره

زمان: 1397/12/11 ----- ساعت 10 صبح


مبلغ ثبت نام: 10/000/000 ریال 

هماهنگی: حسین گودرزی 09128455897